De eigenaar kan na de schriftelijke bekendmaking dat een onroerende zaak in procedure gebracht wordt tot aanwijzing als gemeentelijk monument een zienswijze indienen tegen het voorgenomen besluit. Het gemeentebestuur neemt deze zienswijze mee in haar overweging.

Indien het bestuur toch besluit tot aanwijzing als gemeentelijk monument, kan de eigenaar een bezwaar indienen. Het bezwaar wordt in behandeling genomen door de bezwaarschriftencommissie. Na een hoorzitting stuurt deze commissie een advies richting het gemeentelijk bestuur. Het bestuur kan bij haar besluit blijven, zij kan ervoor kiezen om haar besluit beter te motiveren of zij kan het aanwijzingsbesluit intrekken.
Indien het aanwijzingsbesluit niet ingetrokken wordt, kan de eigenaar een beroep aantekenen tegen de beslissing op bezwaar bij de rechtbank.