Handvatten voor de omgang met landschap en cultuurhistorie staan beschreven in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018. De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie is geschreven om gemeenten, initiatiefnemers, beheerders en ontwerpers te stimuleren en te inspireren om tot kwalitatieve en duurzame ruimtelijke ontwerpen te komen. Daarnaast is de Leidraad bedoeld om inzichtelijk te maken welke landschappelijke en cultuurhistorische waarden van belang zijn. De werking van de Leidraad is vastgelegd in de Omgevingsverordening NH2022. Daarnaast is in de Omgevingsverordening het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) opgenomen. Het BPL is het regime voor bescherming en waar mogelijk versterking en ontwikkeling van gebieden in Noord-Holland die landschappelijk, aardkundig, ecologisch of cultuurhistorisch van bijzondere waarde zijn. Het BPL is beschreven in kernkwaliteiten per deelgebied (32 deelgebieden in totaal). De voormalige beschermingsregimes Bufferzones, Aardkundig Monument en Weidevogelleefgebied zijn geborgd in de kernkwaliteiten. Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en Provinciale Monumenten (zoals de Westfriese Omringdijk en Noorder IJ- en Zeedijken) hebben een eigen regime.