Gemeenten moeten in het omgevingsplan regels opnemen ter bescherming van de kernkwaliteiten aangaande het BPL en zijn verantwoordelijk voor de naleving ervan. De afweging of een ruimtelijke ontwikkeling een aantasting is van de kernkwaliteiten ligt bij de gemeente. Als de gemeente niet zeker is of de cultuurhistorische kernkwaliteiten bij een ruimtelijke ontwikkeling worden aangetast, dan kan contact worden opgenomen met het RO-loket van provincie Noord-Holland. Daarnaast kan het initiatief worden voorgelegd aan de onafhankelijke gemeentelijke Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Zie voor meer informatie de handreiking Bijzonder Provinciaal Landschap.