Een monument is een onroerende zaak die van algemene waarde is en die daarom door een overheid beschermd is tegen sloop, tegen verval of tegen oneigenlijke wijzigingen. De waarde van een onroerende zaak wordt uitgedrukt in één of meer van de volgende waarden: cultuurhistorische waarde, architectonische waarde, stedenbouwkundige waarde, ensemblewaarde, gaafheid en/of authenticiteit. Wanneer bovenstaande waarden onherstelbaar en onevenredig gewijzigd worden, is er sprake van oneigenlijke wijzigingen.