Inclusiviteit en erfgoed, hoe zit dat? 

Het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland doet onderzoek naar inclusiviteit in relatie tot erfgoed. Door de verschillende waarden die mensen aan plekken en gebouwen toekennen zichtbaar te maken, kunnen wij die waarden ook beter beschermen.

Verschillende mensen hechten verschillende waarden aan plekken en gebouwen in hun leefomgeving. Omdat het Steunpunt denkt dat het de kwaliteit van de leefomgeving verbetert als we deze diverse waarden erkennen en meenemen in het beleid, proberen wij meer bewustzijn te creëren bij Noord-Hollandse gemeenten. Als een gemeente zicht heeft op wat voor de verschillende groepen in de samenleving belangrijke plekken en gebouwen zijn, kunnen die ook beter beschermd en benut worden.

In de afgelopen maanden hebben wij onderzoek gedaan naar hoe er met inclusiviteit rond erfgoed wordt omgegaan en hoe wij als Steunpunt gemeenten zouden kunnen ondersteunen bij dit onderwerp. Nu dit onderzoek op zijn einde loopt, gaan wij verder met het agenderen van dit onderwerp en het bieden van kennis en inspiratie om hiermee aan de slag te gaan. Zo willen wij helpen om een stap te zetten richting een inclusievere Noord-Hollandse erfgoedcanon.

Deel dit artikel

Categorieën

Tags

Gerelateerde berichten

  • Gemeenten bevoegd gezag vergunningverlening bij archeologische rijksmonumenten

    Categorie: Archeologie

    Met inwerkingtreding van de Omgevingswet is de gemeente het bevoegd gezag bij zogeheten meervoudige aanvragen bij archeologische rijksmonumenten. Bijvoorbeeld in combinatie met een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit of een omgevingsplanactiviteit. Meestal gaat het om verstoring in de bodem van het archeologische monument.

  • Stille ruilverkaveling: historische verkavelingspatronen in het geding

    Categorie: Cultuurlandschap

    Watererfgoed is van belang voor de identiteit van Noord-Holland. Onderdeel van dat watererfgoed zijn historische waterstructuren, maar die zijn lang niet altijd beschermd. Onderzoek wijst uit dit erfgoed in onze provincie verdwijnt en dat er onvoldoende borging bij gemeenten.