Advisering door De Hollandsche Molen aan gemeenten stopt

De Hollandsche Molen heeft per 1 augustus 2023 haar adviesfunctie over de planologische bescherming van de molenbiotoop aan gemeenten en initiatiefnemers beëindigd. Hieronder leest u meer over de reden van deze beëindiging.

De Hollandsche Molen is een belangenvereniging en zet zich al sinds 1923 in voor het voortbestaan, malend en draaiend houden van de wind- en watermolens van Nederland. Dit doet zij onder andere door zich actief in te zetten voor diverse aspecten van molenbeheer. Van goede windvang tot financiële zaken rondom molenrestauratie en van veiligheid tot vrijwilligersbeleid. Noord-Holland telt nog ongeveer 150 historische en in werking zijnde molens die in hoge mate bijdragen aan het karakteristieke landschapsbeeld van Noord-Holland. De molens staan verspreid door de hele provincie. Bij twee derde van deze molens staat de molenbiotoop onder druk door bijvoorbeeld woningbouwplannen, uitbreiding van bedrijventerreinen, hoog opgaande beplanting en andere ruimteclaims en dit leidt tot vermindering van de windvang.

In de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie van de provincie Noord-Holland zijn de molenbiotopen opgenomen. De provincie heeft de ambitie uitgesproken om bij te dragen aan het zichtbaar houden van draaiende molens in het landschap. In de provinciale regeling voor molenbiotopen is bijvoorbeeld opgenomen dat een zone van 400 meter rondom een molen open blijft, waarbij voor de eerste 100 meter geldt dat er rond de molen geen bebouwing of beplanting hoger dan het onderste punt van de verticaal staande wiek aanwezig mag zijn. Binnen 100 tot 400 meter rond de molen mag geen bebouwing of beplanting hoger dan 1/100 van de afstand tussen object en molen, gerekend van de onderste punt van de verticaal staande wiek, aanwezig zijn. Het is aan gemeenten de taak om molenbiotopen in hun omgevingsplannen te verankeren en te werken aan passend groenbeheer voor molenbiotopen.

De reden dat De Hollandsche Molen haar betaalde adviestaak aan gemeenten beëindigde, is capaciteitsgebrek en belangenverstrengeling. De toegenomen druk op de omgeving van de molens leidt tot een groeiend aantal overschrijdingen van de molenbiotoop en daarmee tot een groeiend aantal adviesvragen. Gelet op de komst van de Omgevingswet en de woningbouwopgave in Nederland verwacht De Hollandsche Molen dat het aantal adviesvragen nog meer zal toenemen. De belangenorganisatie heeft onvoldoende capaciteit om al deze zaken adequaat te kunnen oppakken. Daarnaast bestaat er een strijdigheid tussen de rol als betaald adviseur en die van belangenbehartiger. Hier leest u meer over het beëindigen van de (betaalde) adviesfunctie van De Hollandsche Molen.

Voor de moleneigenaar of molenaar verandert er niets, de Hollandsche Molen blijft hen ondersteunen als belangenbehartiger bij biotoopzaken en procedures betreffende de molenbiotoop. Gemeenten zullen hun advies voortaan ergens anders moeten inwinnen, bijvoorbeeld bij professionele erfgoedorganisaties. Het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland kan u hierbij helpen, stel u vraag aan het loket.

Molensymposium: de molenbiotoop in de Omgevingswet

Op donderdag 19 oktober organiseren het Steunpunt en de Noord-Hollandse Molenfederatie een symposium over de molenbiotoop onder gelding van de Omgevingswet. Aanmelden kan hier.

(Beeldverantwoording: Anna Groentjes. Tekst: Renee Stroomer)

Deel dit artikel

Categorieën

Tags

Gerelateerde berichten

  • Verslag Erfgoedteam: De leefbare kern

    Categorie: Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

    Op woensdag 6 februari organiseerde het Steunpunt een Erfgoedteam over erfgoedbeleid. Hieronder delen we onze observaties, tips & tricks en goede voorbeelden uit de praktijk.

  • [Persbericht] Lancering vijfde editie erfgoedtijdschrift ode

    Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

    Op woensdagmiddag 19 juni 2024 lanceerde het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland tijdens het symposium Samen Slimmer bij de Groene Afslag de vijfde editie van erfgoedtijdschrift ode.