Persbericht Erfgoeddebat 2023

HAARLEM – Kandidaten van provinciale partijen in Noord-Holland discussiëren op 9 maart over de toekomst van het Noord-Hollands erfgoed. Grote verandering van onze steden, dorpen en het landelijk gebied staan voor de deur. Hoe zorgen we dat het culturele erfgoed bij al deze maatschappelijke druk het fundament blijft, zodat Noord-Holland zijn unieke karakter behoudt? Journalist Margriet Brandsma leidt het debat in goede banen en vier erfgoed experts brengen actuele thema’s aan de orde. Vertegenwoordigers van uiteenlopende politieke partijen reageren op hun stellingen.

Tien kandidaten van provinciale partijen in Noord-Holland in debat over de toekomst van het Noord-Hollands erfgoed (hier opgesomd in alfabetische volgorde):

 • Emre Kanik (D66)
 • Gerda Bakker (VVD)
 • Ilona Haas (Partij voor de Dieren)
 • Joaquin Alexander (SP)
 • Joke Hoogendoorn-van der Maarl (Christen Unie)
 • Odile van der Tweel (VOLT)
 • Niek Wijmenga (CDA)
 • Jeroen Olthof (PvdA)
 • Rosan Kocken (Groen Links)
 • Vincent Valk (Boer Burger Beweging)

De vier thema’s van het Noord-Hollands Erfgoeddebat waar we over zullen debatteren zijn:

De toekomst van het Noord-Hollandse agrarische landschap

Landschapshistoricus Shera van den Wittenboer (College van Rijksadviseurs) gaat in op de vraag wat de verandering van de agrarische sector betekent voor het erfgoed. Wat gebeurt er met erven, boerderijen en typisch Noord-Hollandse landschappen als boeren uitgekocht worden?

Een water en bodem sturende aanpak voor Noord-Holland

Het kabinet maakt water en bodem sturend voor al het ruimtelijk beleid. Duurzaam beheerde bodems zijn beter bestand tegen klimaateffecten als verdroging en vernatting, slaan CO2 op en helpen in de vastlegging van stikstof. Wanneer bodems minder afgedekt of vergraven worden of gekozen wordt voor een stabiele grondwaterstand, is ook het archeologische erfgoed daarbij gebaat. Jos Bazelmans (Hoofd afdeling Archeologisch erfgoed bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) opent de discussie over het nieuwe uitgangspunt voor ruimtelijke ontwikkeling van het Rijk.

De wederopbouwwijk als kans voor de woningbouwopgave

Wouter Pocornie (architect-stedenbouwkundige) groeide op in de Bijlmer. Als professional én ervaringsdeskundige kent hij de Nederlandse naoorlogse wijken van binnenuit. Hoe rijmen we de noodzaak om nieuwe woningen in deze wijken bij te bouwen en bestaande huizen te verduurzamen met respect voor de sociale samenhang, waardevolle groenstructuren en het cultureel erfgoed? Staat in Noord-Holland straks uitsluitend de woningbouw centraal of is er ook oog voor de andere belangen?

Het verdrag van FARO: co-creatie, burgerparticipatie en meerstemmigheid

De Federatie Instandhouding Monumenten omarmt het verdrag van FARO. Dit verdrag stelt de mens en de samenleving en hún relatie met erfgoed centraal en vraagt hiermee meer aandacht voor meerstemmigheid, burgerparticipatie, co-creatie en burgerexpertise. Eefje van Duin (voorzitter FIM) vraagt zich af welke rol de provincie heeft bij het behalen van de doelstellingen van het verdrag van FARO en nodigt de statenleden en het publiek uit om te reageren.

Neem voor meer informatie contact op met communicatieadviseur Sanne van Zoest (Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland), via tel. 072 520 44 59 of mail naar info@steunpuntcultureelerfgoednh.nl.

(Beeldverantwoording: Steunpunt)

Deel dit artikel

Categorieën

Tags

Gerelateerde berichten

 • Gemeenten bevoegd gezag vergunningverlening bij archeologische rijksmonumenten

  Categorie: Archeologie

  Met inwerkingtreding van de Omgevingswet is de gemeente het bevoegd gezag bij zogeheten meervoudige aanvragen bij archeologische rijksmonumenten. Bijvoorbeeld in combinatie met een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit of een omgevingsplanactiviteit. Meestal gaat het om verstoring in de bodem van het archeologische monument.

 • Stille ruilverkaveling: historische verkavelingspatronen in het geding

  Categorie: Cultuurlandschap

  Watererfgoed is van belang voor de identiteit van Noord-Holland. Onderdeel van dat watererfgoed zijn historische waterstructuren, maar die zijn lang niet altijd beschermd. Onderzoek wijst uit dit erfgoed in onze provincie verdwijnt en dat er onvoldoende borging bij gemeenten.