Even voorstellen: Marjo Schlaman

Nieuwe accounthouder

Sinds 16 maart ben ik werkzaam bij de provincie Noord-Holland als beleidsadviseur Erfgoed & Cultuur. Als archeoloog ben ik vooral geïnteresseerd in de integratie van cultureel en natuurlijk erfgoed en welke rol specifieke locaties in het landschap spelen bij het beleven van de omgeving. Zowel hoe dat was voor mensen in het verleden als voor bewoners nu én met het oog op toekomstige generaties. Alles wat we nu behouden en bewaren doen we immers voor de toekomst. Reden te meer om zorgvuldige afwegingen te maken bij de inrichting van de openbare ruimte, het landschap en hoe we omgaan met ons erfgoed.

Waarde voor de leefomgeving

Uit onderzoek blijkt dat erfgoed een grote rol speelt bij de waardering van de leefomgeving. Mensen hechten zich meer aan een plek wanneer zij weten wat zich in het verleden daar afspeelde. En, gezamenlijk dat verleden delen en beleven versterkt niet alleen de sociale cohesie maar die betrokkenheid vergroot ook het gevoel van welzijn. Het is mede daarom dat monumenten, archeologie en cultuurlandschappen beschermd worden. Daarnaast zijn veel van deze locaties aantrekkelijk voor recreatie en toerisme, zoals fietsroutes langs de Stelling van Amsterdam, horeca in forten of openbare wandelpaden op landgoederen. Provincie Noord-Holland ondersteunt gemeenten bij plannen voor ruimtelijke ontwikkelingen met oog op de cultuurhistorie, investeert in provinciale cultuurhistorische structuurdragers zoals dijken, stimuleert het gebruik van erfgoed, beschermt archeologische vindplaatsen en ontsluit het archeologisch depot voor bodemvondsten voor het publiek.

Kennis ontwikkelen en kennis uitdragen

Grote ruimtelijke ontwikkelingen als stedelijke groei of juist te verwachten regionale krimp, mobiliteit, klimaatadaptatie en veranderende productiemethoden en consumptiepatronen transformeren de verschillende Noord-Hollandse cultuurlandschappen. In haar beleid maakt provincie Noord-Holland een koppeling met deze brede maatschappelijke opgaven en kiest ze voor een gebiedsgerichte aanpak om culturele waarden te versterken. Hier is in het bijzonder plaats voor kenmerkende landschapselementen en monumenten.

Door demografische en economische veranderingen groeit de leegstand van karakteristieke gebouwen zoals stolpboerderijen en industriële complexen. Om deze en andere monumenten te kunnen behouden is een duurzame benutting noodzakelijk. Daarom stelt de provincie herbestemming centraal in het monumentenbeleid.

Bij de uitvoering van het beleid is maatwerk nodig. Het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland biedt als mede-uitvoerder van het provinciaal beleid ondersteuning aan gemeenten op het gebied van archeologie, erfgoed en ruimtelijke ordening en het begeleidt gemeenten in de aanloop naar de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet.

Daarnaast ontwikkelt de provincie samen met het Steunpunt een netwerk om opgedane kennis over ruimtelijke opgaven, behoud en beheer te delen voor beleidsmedewerkers, eigenaren en ontwikkelaars binnen de gemeenten. Dat is bijvoorbeeld in de vorm van handleidingen of netwerkbijeenkomsten over erfgoed en duurzaamheid.

Tot slot

Mijn rol als beleidsadviseur richt zich op de verbinding van archeologie, monumenten en bredere culturele ontwikkelingen met meerdere beleidsterreinen. Daarbij streef ik naar een integrale benadering van de voorliggende maatschappelijke, economische en ruimtelijke opgaven. Die benadering begint bij de onderliggende motivatie om met onze leefomgeving – waar ruimte is voor meerdere belangen – zo zorgvuldig mogelijk om te gaan.

(Beeldverantwoording: Marjo Schlaman)

Deel dit artikel

Categorieën

Tags

Gerelateerde berichten

  • [Persbericht] Lancering vijfde editie erfgoedtijdschrift ode

    Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

    Op woensdagmiddag 19 juni 2024 lanceerde het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland tijdens het symposium Samen Slimmer bij de Groene Afslag de vijfde editie van erfgoedtijdschrift ode.

  • ode 5

    Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

    Deze editie van ode gaat over het belang van omgevingskwaliteit door erfgoed, waarbij erfgoed wordt bezien in relatie tot alle ruimtelijke opgaven waaraan we werken, zoals de energietransitie en waterveiligheid. De auteurs bieden verschillende perspectieven op dat vraagstuk.