[title] - Adviseur gebouwd erfgoed bij het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland

Inge den Oudsten

Adviseur gebouwd erfgoed

Inge is adviseur gebouwd erfgoed voor het Steunpunt. Met al je vragen over monumenten, vergunningverlening, subsidies en monumentenbeleid kun je dus bij Inge terecht. Zij houdt zich ook bezig met het Erfgoedteam en erfgoedmagazine ODE.

Enkele vragen die Inge den Oudsten vaak beantwoordt

 • Welke subsidies zijn er voor monumenten?

  Er zijn subsidiemogelijkheden vanuit het Rijk, bij de provincie en bij de meeste gemeenten. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze webpagina over subsidies voor erfgoed.

 • Wat gebeurt er als de eigenaar bezwaar heeft tegen de aanwijzing als gemeentelijk monument?

  De eigenaar kan na de schriftelijke bekendmaking dat een onroerende zaak in procedure gebracht wordt tot aanwijzing als gemeentelijk monument een zienswijze indienen tegen het voorgenomen besluit. Het gemeentebestuur neemt deze zienswijze mee in haar overweging.

  Indien het bestuur toch besluit tot aanwijzing als gemeentelijk monument, kan de eigenaar een bezwaar indienen. Het bezwaar wordt in behandeling genomen door de bezwaarschriftencommissie. Na een hoorzitting stuurt deze commissie een advies richting het gemeentelijk bestuur. Het bestuur kan bij haar besluit blijven, zij kan ervoor kiezen om haar besluit beter te motiveren of zij kan het aanwijzingsbesluit intrekken.
  Indien het aanwijzingsbesluit niet ingetrokken wordt, kan de eigenaar een beroep aantekenen tegen de beslissing op bezwaar bij de rechtbank.

 • Wat wordt er met voorbescherming bedoeld?

  Wanneer de aanwijzingsprocedure tot gemeentelijk monument gestart wordt, kan een onroerende zaak onder voorbescherming gesteld worden. Dit betekent dat voor het gebouw of object dezelfde regels gelden als voor een monument. Deze voorbescherming vervalt op het moment dat er een definitief besluit genomen is over de aanwijzing. De juridisch eigenaar dient door de gemeente schriftelijk geïnformeerd te worden over de aanwijzingsprocedure en de voorbescherming.

 • Wat is een redengevende omschrijving?

  De redengevende omschrijving is het rapport waarin de monumentale waarden van het pand beschreven staan. De eerste functie van een redengevende omschrijving is het identificeren van het object/de structuur. De redengevende omschrijving ligt ten grondslag aan het besluit om een onroerende zaak aan te wijzen als monument en geeft een beschrijving en argumentatie van de monumentale waarden. De redengevende omschrijving kan opgesteld worden door een erfgoedspecialist van de gemeentelijke overheid of door een onafhankelijk adviesbureau voor erfgoed en monumenten.

 • Wat is een monument?

  Een monument is een onroerende zaak die van algemene waarde is en die daarom door een overheid beschermd is tegen sloop, tegen verval of tegen oneigenlijke wijzigingen. De waarde van een onroerende zaak wordt uitgedrukt in één of meer van de volgende waarden: cultuurhistorische waarde, architectonische waarde, stedenbouwkundige waarde, ensemblewaarde, gaafheid en/of authenticiteit. Wanneer bovenstaande waarden onherstelbaar en onevenredig gewijzigd worden, is er sprake van oneigenlijke wijzigingen.