Verslag Erfgoedteam: Erfgoedregistratie

Noord-Hollandse gemeenten registreren gemeentelijke monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten op uiteenlopende wijzen – dit varieert van het bijhouden van een Excelbestand tot het gebruik van verschillende software en GIS-systemen. Na inwerkingtreding verlangt de Omgevingswet de beschikbaarheid van deze gegevens in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Ondanks de overgangssituatie tot 2030 is het goed om daar als gemeente nu al over na te denken. Op woensdag 26 oktober organiseerde het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland een eerste verkennende bijeenkomst over dit onderwerp.

Je kunt hier de bijeenkomst terugkijken en ons verslag lezen. De tekst loopt onder de video door. 

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy.
Ik Accepteer

Ter introductie van het onderwerp legde erfgoedspecialist Anna Groentjes uit hoe de gemeente Alkmaar haar erfgoedregistratie uitvoert. Het afgelopen jaar heeft zij in opdracht van de gemeente de kwaliteit van de bestaande erfgoeddata verbeterd en meer toegankelijk gemaakt. Alkmaar maakte daarbij gebruik van de Erfgoedstandaard (hierna: standaard), die werd ontwikkeld door de werkgroep De Data-Beet van Federatie Grote Monumentengemeenten en wordt aanbevolen door de rijksoverheid.

De standaard helpt gemeenten hun monumenten en erfgoed eenduidig te registreren en maakt erfgoedgegevens beter toegankelijk en uitwisselbaar. Een aantal voordelen van de standaard zijn de online omgeving, de specifieke toepassing voor monumentenbeheer, de ontwikkeling door en voor gemeenten, de mogelijkheid om extra documenten toe te voegen en de lage kosten. De standaard is ook eenvoudig te koppelen aan andere kaartviewers binnen de gemeente. Een nadeel is dat de API handmatig door een GIS specialist ingeladen moet worden.

Erfgoedregistratiestandaard 

Aan de gemeentelijke registratie onder de Omgevingswet worden geen minimale eisen gesteld. De volgende velden zijn wel altijd verplicht bij het gebruik van de erfgoedregistratiestandaard:

– Identificatie
– Type
– Aard registratie

In het geval dat Aard registratie = beschermd zijn de volgende velden verplicht:
• Beschermd als
• Beschermd door

In het geval dat Beschermd als = monument zijn de volgende velden verplicht:
• Monumentnummer
• Redengevende omschrijving

Over het algemeen zijn gemeenten nog terughoudend in het delen van redengevende omschrijvingen. Veel oude redengevende omschrijvingen zijn ontoereikend en het kost veel werk om deze compleet te maken. Daarom is een disclaimer nodig die duidelijk maakt dat eigenaren geen rechten kunnen ontlenen aan de inhoud van een redengevende omschrijving. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gebruikt daarom de benaming registeromschrijving’, die bestaat uit twee onderdelen: een juridisch en een kennis deel waarin foto’s, beschrijving en waardering zitten. De erfgoedregistratiestandaard onderscheidt ook groepen gegevens: juridische gegevens, locatiegegevens en kennisgegevens, en biedt de mogelijkheid om extra informatie toe te voegen zoals de bouwstijl, architect, datering, foto’s etc.

De standaard is gekoppeld aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Daardoor ligt de focus op dit moment nog op gebouwd erfgoed. Het toevoegen van monumenten zonder een BAG registratie, zoals een park of zichtlijn, is op termijn ook mogelijk, mits er een grondvlak beschikbaar is. De rijks- en provinciale monumenten en beeldbepalende panden, cultuurhistorische verkenningen, biotopen worden in een later stadium toegevoegd. Aan de omgeving van een gemeentelijk monument kan al wel een contour gekoppeld worden maar geen nadere informatie. Zie bijvoorbeeld de contouren van een aantal monumenten in de gemeente Noordwijk.

De werkgroep is er om de gemeenten op weg te helpen en de informatie bij onder te brengen. De gemeente blijft altijd bronhouder en beheerder van de erfgoeddata. Gemeenten kunnen hun digitaal beschikbare erfgoedregistraties door de werkgroep te laten vergelijken met de standaard. Daarvan krijgen zij een terugkoppeling in de vorm van een rapportage die aangeeft hoe de erfgoeddata zich verhoudt tot de Erfgoedstandaard. Gemeenten kunnen hun dataset opsturen naar het volgende e-mail adres onder vermelding van de gemeentenaam in het onderwerp: werkgroepwddb@gmail.com.

Meer informatie

Voor overige vragen over erfgoedregistratie onder de Omgevingswet kunnen gemeenten mailen naar info@steunpuntcultureelerfgoednh.nl.

Erfgoedregistratie.nl
Werkgroep Databeet

(Beeldverantwoording: Screenshot erfgoedregistratiesysteem via www.erfgoedregistratie.nl)

Deel dit artikel

Categorieën

Tags

Gerelateerde berichten

  • Gemeenten bevoegd gezag vergunningverlening bij archeologische rijksmonumenten

    Categorie: Archeologie

    Met inwerkingtreding van de Omgevingswet is de gemeente het bevoegd gezag bij zogeheten meervoudige aanvragen bij archeologische rijksmonumenten. Bijvoorbeeld in combinatie met een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit of een omgevingsplanactiviteit. Meestal gaat het om verstoring in de bodem van het archeologische monument.

  • Stille ruilverkaveling: historische verkavelingspatronen in het geding

    Categorie: Cultuurlandschap

    Watererfgoed is van belang voor de identiteit van Noord-Holland. Onderdeel van dat watererfgoed zijn historische waterstructuren, maar die zijn lang niet altijd beschermd. Onderzoek wijst uit dit erfgoed in onze provincie verdwijnt en dat er onvoldoende borging bij gemeenten.