Terugblik: Erfgoeddebat 2023

Op donderdag 9 maart vond het Erfgoeddebat plaats in het Seinwezen in Haarlem. In de aanloop naar de provinciale Statenverkiezingen discussieerden elf kandidaat-Statenleden van provinciale partijen in Noord-Holland over de toekomst van het Noord-Hollands erfgoed. Grote verandering van onze steden, dorpen en het landelijk gebied staan voor de deur. Hoe zorgen we dat het culturele erfgoed bij al deze maatschappelijke druk het fundament blijft, zodat Noord-Holland zijn unieke karakter behoudt? Een terugblik in beeld.

(Het publiek luistert aandachtig tijdens het Erfgoeddebat 2023. Klik op de foto voor het hele foto-album)

De vier thema’s van het Noord-Hollands Erfgoeddebat

Stelling 1: Zonder een nieuw peil heeft de toekomst geen verleden

Het kabinet maakt water en bodem sturend voor al het ruimtelijk beleid. Duurzaam beheerde bodems zijn beter bestand tegen klimaateffecten als verdroging en vernatting, slaan CO2 op en helpen in de vastlegging van stikstof. Wanneer bodems minder afgedekt of vergraven worden of gekozen wordt voor een stabiele grondwaterstand, is ook het archeologische erfgoed daarbij gebaat. Jos Bazelmans (Hoofd afdeling Archeologisch erfgoed bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) opent de discussie over het nieuwe uitgangspunt voor ruimtelijke ontwikkeling van het Rijk.

In debat waren voor GroenLinks Noord-Holland: Rosan Kocken, voor CDA Noord-Holland: Niek Wijmenga en voor D66 Noord-Holland: Emre Kanık

Stelling 2: De openheid van het Noord-Hollandse landschap moeten we niet overal heilig verklaren. Landschap moet mee in transities. Niet van vandaag op morgen, maar geleidelijk.

Landschapshistoricus Shera van den Wittenboer (College van Rijksadviseurs) gaat in op de vraag wat de verandering van de agrarische sector betekent voor het erfgoed. Wat gebeurt er met erven, boerderijen en typisch Noord-Hollandse landschappen als boeren uitgekocht worden?

In debat waren voor de BBB BoerBurgerBeweging Noord-Holland: Vincent Valk en namens Partij voor de Dieren: Ilona Haas.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy.
Ik Accepteer

Stelling 3: Bewoners meoten actief betrokken worden bij herontwikkeling en verdichting van woonwijken. Zij weten als geen ander aan welke eisen de nieuwe woonomgeving moet voldoen.

Wouter Pocornie (architect-stedenbouwkundige) groeide op in de Bijlmer. Als professional én ervaringsdeskundige kent hij de Nederlandse naoorlogse wijken van binnenuit. Hoe rijmen we de noodzaak om nieuwe woningen in deze wijken bij te bouwen en bestaande huizen te verduurzamen met respect voor de sociale samenhang, waardevolle groenstructuren en het cultureel erfgoed? Staat in Noord-Holland straks uitsluitend de woningbouw centraal of is er ook oog voor de andere belangen?

In debat voor de VVD: Gerda Bakker, voor de ChristenUnie: Joke Hoogendoorn-van der Maarl en voor de PvdA: Jeroen Olthof.

Stelling 4: De zorg voor ons erfgoed is een basistaak. de provincie heeft hierin een spilfunctie. Met kwaliteit, met ontwerpkracht, met menskracht. 

De Federatie Instandhouding Monumenten omarmt het verdrag van FARO. Dit verdrag stelt de mens en de samenleving en hún relatie met erfgoed centraal en vraagt hiermee meer aandacht voor meerstemmigheid, burgerparticipatie, co-creatie en burgerexpertise. Eefje van Duin (voorzitter FIM) vraagt zich af welke rol de provincie heeft bij het behalen van de doelstellingen van het verdrag van FARO en nodigt de statenleden en het publiek uit om te reageren.

In debat gingen: Odile van der Tweel voor VOLT, Joaquin Alexander voor de SP en Anneke van der Helm voor 50PLUS.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy.
Ik Accepteer

(Beeldverantwoording: Het foto-album is van Anna Groentjes en video’s van VidiJop)

Deel dit artikel

Categorieën

Tags

Gerelateerde berichten

  • Gemeenten bevoegd gezag vergunningverlening bij archeologische rijksmonumenten

    Categorie: Archeologie

    Met inwerkingtreding van de Omgevingswet is de gemeente het bevoegd gezag bij zogeheten meervoudige aanvragen bij archeologische rijksmonumenten. Bijvoorbeeld in combinatie met een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit of een omgevingsplanactiviteit. Meestal gaat het om verstoring in de bodem van het archeologische monument.

  • Stille ruilverkaveling: historische verkavelingspatronen in het geding

    Categorie: Cultuurlandschap

    Watererfgoed is van belang voor de identiteit van Noord-Holland. Onderdeel van dat watererfgoed zijn historische waterstructuren, maar die zijn lang niet altijd beschermd. Onderzoek wijst uit dit erfgoed in onze provincie verdwijnt en dat er onvoldoende borging bij gemeenten.