• Stolpboerderij aan de Purmerenderweg 25 te Beemster

  Verslag Erfgoedteam: Continuïteit in gemeentelijk erfgoedbeleid

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Op woensdag 6 februari organiseerde het Steunpunt een Erfgoedteam over erfgoedbeleid. Hieronder delen we onze observaties, tips & tricks en goede voorbeelden uit de praktijk.

 • Verslag Archeologiebeleid, de Omgevingswet en het DSO

  Categorie: Archeologie

  Van dubbelbestemming archeologie naar een aantoonbare verwachting van archeologie in de Omgevingswet. Wat staat ons te wachten? Op 22 november kwamen deze onderwerpen aan de orde.

 • Uitzicht Huis van Nuwendoorn

  Landschappelijke structuren in gemeentelijk beleid

  Categorie: Cultuurlandschap

  De provincie Noord-Holland kent diverse landschappelijke structuren die de gemeentegrenzen overschrijden. Bijvoorbeeld de Westfriese Omringdijk. Hoe borg je de kwaliteiten van deze structuren in gemeentelijk beleid?

 • Erfgoedteam: Bouwhistorie en Archeologie

  Datum: 08 november 2023

  Op 8 november organiseert het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland een Erfgoedteam over de meerwaarde van de combinatie van bouwhistorisch en archeologisch onderzoek.

 • Stolpenloket

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  De regels, processen en mogelijkheden ten aanzien van restauratie, verbouwing, verduurzaming en herbestemming van stolpboerderijen zijn vaak voor zowel gemeenten als initiatiefnemers complex. Het stolpenloket kan uitkomst bieden door het leveren van inhoudelijke expertise en beantwoorden van vragen over o.a. beleid, processen, subsidies, architectuur en cultuurhistorie.

 • Verslag Uitreiking Schatrijk West-Friesland

  Categorie: Archeologie

  Op 23 maart 2023 werd de archeoglossy Schatrijk editie West-Friesland gepresenteerd in kasteel Radboud in Medemblik. Lees hier het verslag.

 • Bijzonder Provinciaal Landschap en Archeologie: drie raakvlakken

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap

  Regels over de omgang met Bijzondere Provinciale Landschappen en archeologie hebben elkaar wat te bieden: versterking van beleid en verbreding van kennis. Hoe werkt dat in de praktijk? In een blog drie voorbeelden.

 • [Persbericht] Erfgoeddebat 2023

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Kandidaten van provinciale partijen in Noord-Holland discussiëren op 9 maart over de toekomst van het Noord-Hollands erfgoed. Grote verandering van onze steden, dorpen en het landelijk gebied staan voor de deur. Hoe zorgen we dat het culturele erfgoed bij al deze maatschappelijke druk het fundament blijft, zodat Noord-Holland zijn unieke karakter behoudt?

 • Verslag Erfgoedteam: Energiesystemen en archeologie

  Categorie: Archeologie

  Op 23 november 2022 vond het Erfgoedteam 'Energiesystemen en archeologie' plaats. Welke effecten hebben de aanleg van en het werk aan energiesystemen op archeologische resten in de bodem? Deze vraag stond centraal bij dit Erfgoedteam. Lees hier het verslag.

 • Verslag Erfgoedteam: Vroeger beginnen met archeologie

  Categorie: Archeologie

  In het najaar van 2022 vond het Erfgoedteam 'Vroeger beginnen met archeologie' plaats. Hoe zorg je dat archeologie op tijd in beleid wordt meegenomen? Dit en meer bespraken we samen met Fokko Kortlang (ArchAeO) en George Beentjes (Sweco) op 7 september in het Erfgoedteam.

 • Verslag Masterclass: Archeologie in de Omgevingswet

  Categorie: Archeologie, Omgevingswet

  Op 18 oktober 2022 organiseerde het Steunpunt een masterclass over archeologie in de Omgevingswet. De cursus werd gegeven door Nathalie Vossen (Pro-Erfgoed) en ging onder andere in op archeologie in relatie tot de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan en de Omgevingsvergunning. Lees hier een beknopte samenvatting, vind een overzicht van handige links en bekijk de video van de bijeenkomst.

 • Archeologie op tafel!

  Categorie: Archeologie, Omgevingswet

  Tijdige en logische inpassing van archeologie is mogelijk als we er vroeg aan beginnen. Maar hoe? Door bij intaketafels, omgevingstafels én in de gemeentelijke adviescommissie archeologie ter tafel te brengen voeg je tijdsdiepte toe aan ontwikkelingen. Wij schreven een blog.

 • In beeld: Symposium Samen Slimmer

  Categorie: Niet gecategoriseerd, Omgevingswet

  Het Symposium Samen slimmer, samenwerken onder de Omgevingswet op donderdag 15 september bij het eigenzinnige Pension Homeland werd druk bezocht. Een terugblik in beeld.

 • Basisdocument Zuidelijk Duingebied

  Categorie: Archeologie

  Wie denkt dat het duingebied ten zuiden van het Noordzeekanaal uitsluitend rust en ruimte te bieden heeft, komt voor een verrassing te staan. Het gebied is al duizenden jaren intensief bewoond door de mens. Lees er alles over in het Basisdocument Zuidelijk Duingebied.

 • Basisdocument Wieringen

  Categorie: Archeologie

  Wieringen is een van de weinige plekken in Noord-Holland waar de oudste perioden aan de oppervlakte liggen. De vroegste vondsten kunnen worden herleidt naar 15.000 jaar geleden. Lees er alles over in het Basisdocument Wieringen.

 • Basisdocument Waterland

  Categorie: Archeologie

  Het Waterland is een oer-Hollands landschap gevuld met veenweiden en polders. Tijdens de Middeleeuwen is het gebied compleet ontgonnen, wat een enorme landbouwproductie mogelijk maakte. Lees er alles over in het Basisdocument Waterland.

 • Basisdocument Noordelijk Duingebied

  Categorie: Archeologie

  Het duingebied tussen Camperduin en het Noordzeekanaal bevat een ongekend rijk bodemarchief. Lees er alles over in het Basisdocument Noordelijk Duingebied.

 • Basisdocument Gooi en Vechtstreek

  Categorie: Archeologie

  Op diverse plekken in het Gooi zijn bijzondere archeologische ontdekkingen gedaan. Vooral Hilversum en omgeving spant daarbij de kroon: uit álle bewoningsfases – van Paleolithicum tot heden – zijn vondsten gedaan die wijzen op menselijke activiteit en bewoning. Lees alles over deze unieke bevindingen in het Basisdocument Gooi en Vechtstreek.

 • Basismodule 1: Erfgoed in ruimtelijk beleid

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland ontwikkelde speciaal voor niet-erfgoedambtenaren de basismodule ‘Erfgoed in ruimtelijk beleid’. Kijk hier de bijeenkomst terug.

 • Interview met Steven Kalverdijk (de BUCH) over het adviesrapport van de Raad voor Cultuur: ‘Archeologie bij de tijd’

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed

  In februari 2022 presenteerde de Raad voor Cultuur het veelbesproken rapport ‘Archeologie bij de tijd’. We gaan in gesprek met de spil van het bestel; de gemeente.

 • Basisdocument Oer-IJ

  Categorie: Archeologie

  De gemeenten Bergen, Beverwijk, Castricum, Uitgeest, Heemskerk, Zaanstad en Velsen maken deel uit van het bijzondere archeologiegebied het Oer-IJ. Onder de groene weiden gaat een bijzonder archeologiegebied schuil vol archeologische sporen van bedrijvigheid, watermanagement, strijd en religie. Lees er alles over in het Basisdocument Oer-IJ.

 • Verslag Erfgoedteam: Behoud in situ van ondergronds erfgoed

  Categorie: Archeologie

  Het behouden van archeologische vindplaatsen in situ, dus op de plek waar het ligt, is wat we het liefste willen. Zo blijft het ondergrondse erfgoed goed beschermd. Wat verstaan we onder behoud in situ, waar moeten we aan denken en wie is wanneer aan zet? Dit en meer bespraken we op 16 november in het Erfgoedteam.

 • Samen slimmer

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Duurzaamheid en inclusiviteit zijn belangrijk binnen het nieuwe provinciale erfgoedbeleid. Beide thema’s kunnen spanning opleveren maar gedeputeerde Zita Pels zoekt graag naar balans en nieuwe perspectieven. Ze is trots op het brede draagvlak voor erfgoed in Provinciale Staten. Een interview. 'En vaak ligt er dan ook een kans om het erfgoed mooier te maken. Dat noem ik samen slimmer.’

 • Erfgoedteam: Behoud in situ van ondergronds erfgoed

  Datum: 16 november 2021

  Op 16 november bespreken we tijdens een online Erfgoedteambijeenkomst het behouden van archeologie in situ. Lees hier meer informatie en meld je aan.

 • Verslag Erfgoedteam: Archeologie en handhaving

  Categorie: Archeologie

  Op donderdag 15 april 2021 werd het onderwerp 'handhaving en archeologie' behandeld tijdens het Erfgoedteam. Lees hier het verslag.

 • Cultureel erfgoed in het omgevingsplan

  Categorie: Omgevingswet

  Cultureel erfgoed biedt kansen, oplossingen en meerwaarde voor allerlei vraagstukken in de leefomgeving. Het gaat daarbij niet meer alleen om de monumenten, maar ook om het verhaal, de ruimtelijke en sociale context en de integratie met andere beleidsterreinen. De verschuiving van objectgericht naar breder en meer integraal erfgoedbeleid zal de komende jaren haar neerslag vinden in de nieuwe omgevingsplannen van gemeenten.

 • Verslag Erfgoedteam: Vondstmeldingen in de gemeentelijke praktijk

  Categorie: Archeologie

  Op donderdag 20 augustus 2020 stond het Erfgoedteam in het teken van vondstmeldingen en wat dit in de praktijk betekent voor gemeenten. Lees hier het volledige verslag.

 • Stolpenwijzer

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Ga je een stolp kopen, verbouwen, restaureren, verduurzamen of herbestemmen? In dit artikel tref je informatie aan over verschillende zaken waar je mee te maken kunt krijgen, zoals financiering, vergunningen en planologie, archeologie, architectuur en erf, cultuurhistorie, subsidies, verduurzaming en bouwtechnische vraagstukken.

 • Verduurzamende beleidsinstrumenten

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Om de gewenste verduurzaming van onze monumentenvoorraad te halen – een gemiddelde CO2-reductie van 40% in 2030 en van 60% in 2040 – moet er actie ondernomen worden. Ter ondersteuning van de gemeente bij het ontwikkelen van stimulerend beleid voor het verduurzamen zijn er nu twee nieuwe hulpmiddelen: de ‘Gereedschapskist duurzaam erfgoed’ en de ‘Toolbox Duurzaamheid & Ruimtelijke Kwaliteit’.

 • Even voorstellen: Marjo Schlaman

  Categorie: Archeologie, Duurzaamheid

  Marjo Schlaman is de nieuwe beleidsadviseur Erfgoed & Cultuur van provincie Noord-Holland. Ze licht die rol toe en zet nog eens uiteen hoe de provincie haar erfgoedbeleid vorm geeft.

 • Met archeologie meer omgevingskwaliteit

  Categorie: Archeologie, Omgevingswet

  Meer omgevingskwaliteit met archeologie? Ja graag, maar hoe dan? We interviewen kennisdragers over wat zij zien als belangrijke punten en methoden. Maar ook de kennisvragers komen aan bod, net zoals verschillende visies op het onderwerp. Ben jij ook (al) aan de slag met archeologie binnen het omgevingsbeleid? Of heb je een vraag? Laat het ons weten. Hier onder hebben we al een paar algemene punten aangestipt. Denk en praat mee!

 • Beleid op de Westfriese Omringdijk

  Categorie: Cultuurlandschap

  Ondanks de vele initiatieven en de bekendheid van de Westfriese Omringdijk zijn de monumentale kwaliteiten van de dijk niet altijd goed geborgd in beleid en is de dijk ook niet altijd goed beleefbaar. Het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland ging samen met het hoogheemraadschap, de provincie en gemeenten op zoek naar oplossingen.

 • Erfgoedteam: Vondstmeldingen in de gemeentelijke praktijk

  Datum: 20 augustus 2020

  Wat moet en kan je als gemeente met particuliere vondstmeldingen? In het 'Erfgoedteam Vondstmeldingen in de gemeentelijke praktijk' stellen we deze en andere vragen ter discussie.

 • Interview Odile Rasch

  Categorie: Duurzaamheid, Omgevingswet

  We vroegen Odile Rasch, programmamanager Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord, hoe er in de RES’en wordt omgegaan met archeologie en cultuurlandschap. Lees hier het interview.

 • Verslag Rondetafelgesprek archeologie in Gooi en Vechtstreek

  Categorie: Archeologie

  Samen inventariseren hoe het staat met de ‘archeologische voorraad’ van het Gooi en de Vechtstreek, en met het benutten en beleven ervan: dat deden de deelnemers aan het Ronde-Tafelgesprek op 10 oktober 2019. Lees hier het verslag.

 • Voorbeelden zonneveldenbeleid

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Omgevingswet

  Er verschijnen veel beleidsstukken, handreikingen en andere instrumenten over zonnevelden. Waar kunt u welke informatie ophalen en inspiratie opdoen om zonneveldenbeleid te ontwikkelen voor uw gemeente?

 • Visie op religieus erfgoed

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Hoe geven we onze kerkgebouwen een duurzame toekomst? In dit artikel geeft Frank Strolenberg (RCE) achtergrondinformatie over het religieuze landschap van Noord-Holland en beschrijft hij wat de nationale kerkenaanpak zou kunnen betekenen voor gemeenten en kerkeigenaren.

 • Interview Zita Pels

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  We vroegen gedeputeerde Zita Pels (GroenLinks) wat erfgoed voor haar betekent en wat de komende jaren de belangrijkste erfgoed-opgaven zijn. Lees hier het interview.

 • Werkprogramma Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed 2019-2020

  Categorie: Archeologie

  Per 1 maart gaat de Erfgoedinspectie verder door het leven als Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. Het nieuwe werkprogramma geeft een overzicht van de doelstellingen voor de komende twee jaar. Het Steunpunt heeft voor u de belangrijkste erfgoeddoelstellingen op een rijtje gezet.

 • Sectoradvies Monumenten en Archeologie

  Categorie: Archeologie

  Het advies is eind maart 2019 door de Raad voor Cultuur uitgebracht en is bedoeld als een aanvulling op de nota Brede blik op erfgoed.

 • Monumentenwijzer

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Deze monumentenwijzer maakt u wegwijs in kennis, kansen, advies en financieringsmogelijkheden bij de provincie Noord-Holland.

 • Toolbox voor gemeenten

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Inspiratie opdoen en informatie vergaren over het vergroenen een buurt of bedrijventerrein. Ontwikkeld door Groen Kapitaal en de provincie Noord-Holland.

 • Beleidsbrief Erfgoed Telt gepubliceerd

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed

  In de Ministerraad is vandaag de beleidsbrief Erfgoed Telt van minister Van Engelshoven behandeld. In de beleidsbrief gaat het kabinet specifieker in op het erfgoedbeleid en de betekenis van erfgoed voor de samenleving.

 • Erfgoedteam: Vergunningvrij bouwen

  Categorie: Archeologie, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Erfgoedteam van 25 oktober 2017 over vergunningvrij bouwen.

 • Netwerkbijeenkomst: Hoorn

  Categorie: Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed

  Verslag van de Netwerkbijeenkomst in Hoorn op 27 maart 2018.

 • Netwerkbijeenkomst: Metropoolregio Amsterdam

  Categorie: Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed

  Verslag van de Netwerkbijeenkomst: Metropoolregio Amsterdam op 13 februari 2018.

 • Netwerkbijeenkomst: Kennemerland

  Categorie: Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed

  Verslag van de Netwerkbijeenkomst: Kennemerland op 22 februari 2018.

 • Interview Cor Wijn

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Lees hier het interview van het Steunpunt met cultuurbeleidsspecialist Cor Wijn.

 • Terugblik netwerkbijeenkomsten 2018

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Het Steunpunt organiseerde dit jaar vier goed bezochte Netwerkbijeenkomsten. Thema’s varieerden van Omgevingswet tot archeologie en aardkundige monumenten.

 • Archeologie voor gemeenten

  Categorie: Archeologie

  "Zo’n 3.000 jaar geleden hakte hier iemand hout en stookte een vuurtje. De prehistorie lijkt even heel dichtbij."

 • Samenwerken aan de toekomst van het Noord-Hollandse erfgoed

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed

  "Toekomstgerichte vragen van mensen die elke dag met geschiedenis te maken hebben. Dat past goed bij de insteek die de provincie in 2016 in de cultuurnota heeft willen vastleggen".

 • De aantoonbare archeologische verwachting in de Omgevingswet

  Categorie: Archeologie, Omgevingswet

  “Archeologie is ondanks de onzichtbaarheid een belangrijke factor in de nieuwe Omgevingswet als ruimtelijke kwaliteit, maar er zit een addertje onder het gras.”

 • Blog Cultuurhistorische biografie van het IJsselmeergebied

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  "Waar en hoe kan ons erfgoed gekoppeld worden aan ruimtelijke plannen, zodat zowel het plan als het erfgoed er beter van wordt?”

 • Maatwerk van belang voor bescherming Wederopbouwwijken

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  "Het is vooral zaak duidelijk vast te stellen wát je precies wilt beschermen."

 • Karrensporen in een hypermoderne woonwijk

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap

  De 17de-eeuwse Middenweg vormt de ruggengraat van Heerhugowaard. Archeologisch onderzoek laat zien hoe de weg zich door de eeuwen heen ontwikkeld heeft.